Ski Station of the Semnoz
tel:+33450012030
https://www.semnoz.fr/